Demo- Create bootstrap Multi Select Box With Select All and Search Feature
free html website builder

Faktoring

A faktoring szolgáltatás lényege, hogy a szállító és a vevő közötti szerződésben meghatározott, jellemzően 60-90-120 napos fizetési határidejű számlakövetelések előfinanszírozását jelenti. A cégek azokat a számlákat adhatják el, amiknek a fizetési határideje még nem járt le.

Követelésvásárlás

A gazdálkodó szervezetek működésének feltétele adósságállományuk és kintlévőségeik eredményes csökkentése, illetve az ezek megszüntetésére való törekvés. Közműszolgáltatók, parkolási társaságok, pénzintézetek követeléseinek a megvásárlását is végezzük.

Hitelezés

A Foldana Pénzügyi Zrt. társasházak, társasházi lakásszövetkezetek részére felújítási, korszerűsítési hitelek nyújtásában, pályázati finanszírozásban, mezőgazdasági előfinanszírozásban, faktorálásban, hitelezésben is kedvező és egyedi konstrukciókkal tud szolgálni.
Széchenyi 2020

The website was created with Mobirise theme

Pénzintézetünkről

Társaságunk a Foldana védjegy alatt müködő társaságok legfiatalabb tagjaként a 2013.évi CCXXXVII. törvény rendelkezései alapján döntött a pénzügyi vállalkozás megalapításáról. A magyar tulajdonú társaság részvényesei között a bankszektor kiemelkedő szakmaisággal rendelkező személyei is megtalálhatóak. A társaság többségi részvényese a Foldana Ingatlan- és Követeléskezelő Kft., több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a követelések kezelésében, érvényesítésében, valamint a társasházak üzemeltetésében. Társaságunk filozófiája a megszerzett tapasztalat hasznosítása professzionális környezetben, amelynek során valamennyi velünk kapcsolatba kerülő Ügyfél érdekét figyelembe véve, törekszünk a megfelelő megoldás megtalálására.
A pénzintézet pénzügyi vállalkozásként történő működését a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-250/2017 számú határozatával engedélyezte követelésvásárlási valamint hitel és pénzkölcsön nyújtását fogyasztónak nem minősülő személyi korláttal. Ennek keretében sokrétű megoldást tudunk kínálni üzleti partnereink számára egyrészt viszkereset nélküli követelésvásárlás, megbízásos követeléskezelés, vevő számla faktorálás, pályázat és áfa finanszírozás, valamint társasházak részére beruházás finanszírozása valamint mezőgazdasági őstermelők, vállalkozások finanszírozása.
Pénzügyi tevékenységünk egyrészt társaságunk saját forrása valamint kereskedelmi partner bankunk keretei biztosítják. Jelenleg is az üzleti élet meghatározó szereplői számára nyújtjuk szolgáltatásainkat.

Panaszkezelési tájékoztató

Amennyiben a Foldana Pénzügyi Zrt. eljárásával kapcsolatos észrevételét, esetleges panaszát kívánja eljuttatni részünkre, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat: 

Postacím: 1135 Budapest Jász utca 66/B. 

Telefonos panaszbejelentés: 06-1-786-0402

Fax: 06-1-786-0403

E-mail: faktor@foldana.hu

Személyesen: 1135 Budapest Jász utca 66/B.  ügyfélszolgálati irodánkon

A Foldana Pénzügyi Zrt. által történő panaszkezelésről részletesen a Panaszkezelési szabályzatban olvashat. 


Amennyiben bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését. Társaságunk lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet a honlapunkon közvetlenül elérhet. Ön nem köteles a panaszát a formanyomtatványon benyújtani, arra bármilyen szabad írásos formátumban is lehetősége van


Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, meghatalmazást szíveskedjen csatolni. A meghatalmazás mintát megtalálja a honlapunkon. Amennyiben nem a meghatalmazás mintát használja, akkor a meghatalmazásnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában foglalt, a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám / név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), valamint a panasszal érintett ügy pontos azonosítását (pl. szerződésszám, bankszámlaszám, vagy ügyszám). Társaságunk a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) a) pontja szerinti meghatalmazást („a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta”) nem fogad el. 


Ha Ön nem ért egyet a bejelentésére kapott válasszal, vagy ha a panasz kivizsgálására törvényben előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el és Ön fogyasztó, akkor 

Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélkapcsolati Információs Központjához fordulhat: 

személyes ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.
levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
telefon: 06-80/203-776
a kérelem formanyomtatványának elektronikus elérhetősége:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszomvan/formanyomtatvanyok

a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat: 

Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, amennyiben fogyasztónak minősül)

levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 172.
telefon: 06-80/203-776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.
a kérelem formanyomtatványának elektronikus elérhetősége:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszomvan/formanyomtatvanyok

Ha Ön nem fogyasztó, akkor az illetékes bírósághoz fordulhat. 


Az MNB fogyasztóvédelmi honlapja: http://www.mnb.hu/felugyelet 

Pénzügyi Békéltető Testület: http://www.mnb.hu/bekeltetes 

Békéltető Testület elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot amely 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.
A portál azoknak a fogyasztóknak és kereskedőknek szól az Európai Unióban, akik az interneten vásárolt, illetve értékesített termékükkel vagy szolgáltatásukkal összefüggésben nézeteltérésük, vagy vitájuk támadt.
Ha Ön fogyasztó és további információra van szüksége az eljárásról, vagy panaszt szeretne tenni egy, az Európai Unióban online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, úgy az az alábbi linkre való kattintással, az online vitarendezési platformon kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Budapesti fiókunk

Írjon nekünk, ha kérdése van

Várjuk megkeresését

Telefon: 06 (1) 255 2015
Email: faktor@foldana.hu

Ügyfélfogadás: Kedd: 08:00 - 16:00, csütörtök 08:00 - 12:00

Békési fiókunk

Írjon nekünk, ha kérdése van

Várjuk megkeresését

Telefon: 06 (1) 786 0402
Mobil: 06 (70) 636 2805
Email: bekes@foldana.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő - Péntek: 09:00 - 17:30

Foldana Pénzügyi Zrt

1135 Budapest                     
Jász utca 66/B.

Elérhetőség

Email: faktor@foldana.hu 
Telefon: 06 (1) 255 2015 
Fax: 06 (1) 786 0403