easy website builder

Ha szeretné kifizetni tartozását

A tartozás egyösszegű rendezése 

Amennyiben egy összegben szeretné rendezni tartozását, kérjük, hogy a tartozás pontos összegéről, valamint a befizetéshez szükséges számlaszámról vagy csekkről való egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot ügyintézőjével, vagy ügyfélszolgálatunkkal (06-1-255-2015)  

A befizetést követően a befizetésről szóló igazolószelvény másolatát juttassa el  

a felszólító leveleken szereplő, ügyintézésre illetékes iroda faxszámára,

ennek ismerete hiányában központi faxszámunkra: 06-1-786-0403,

vagy e-mailben: faktor@foldana.hu címre,

postai úton a 1135 Budapest Jász utca 66/B. címünkre,

hogy az ügyben szükséges további intézkedéseket, az ügy lezárását minél gyorsabban megtehessük. A gyorsabb ügyintézés érdekében a leveleinken található ügyszám megadása szükséges. 

A teljes tartozás kifizetése után egy ún. tartozásmegszüntető nyilatkozatot állítunk ki az Ön számára. Kérjük, hogy a nyilatkozatot legalább 5 évig őrizze meg, valamint mutassa be az eredeti hitelezőnek.  

Részletfizetés  

Amennyiben fennálló tartozására részletfizetést szeretne kérni, a részletfizetési megállapodás feltételeinek egyeztetése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyintézőjével, vagy ügyfélszolgálatunkkal (tel.: 06-1-255-2015), ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az Önnek leginkább megfelelő megállapodás elkészítésével kapcsolatosan.

Megfizetést követően

A tartozás teljes összegének kifizetését követően jelezze azt ügyfélszolgálatunk felé telefonon: 06-1-255-2015, e-mailben: faktor@foldana.hu, személyesen, vagy postai küldeményben: 1135 Budapest Jász utca 66/B. jelezheti igényét a tartozásmegszüntető nyilatkozat kiállítása iránt. 

Ügyintézőnk az igazolást postán (amennyiben igényli, faxon is) továbbítja Önnek, de lehetősége van az igazolás személyes átvételére is az ügyintézésre illetékes irodánkban.  

Ha Ön külső követeléskezelő partnerünknél rendezte tartozását, a megbízott kezelő által visszaadott adatok alapján követelését lezárjuk és a tartozásmegszüntető nyilatkozatot postai úton juttatjuk el az Ön részére. Amennyiben nem érkezett meg Önhöz a tartozásmegszüntető nyilatkozat, a fenti elérhetőségen jelezze munkatársaink felé.

Behajtási folyamat

Felszólító levél küldése

A Foldana Pénzügyi Zrt. minden esetben felszólító levélben értesíti az adósokat arról, hogy valamely követelés behajtására vonatkozóan megbízást kapott, vagy ha megvásárolta azt, így a továbbiakban ő a jogosult a tartozás beszedésére. A felszólító levelet minden esetben az adós utolsó, a szolgáltató által ismert címére küldjük ki.

Ügyintézéshez mindenképp szüksége van a levélen található ügyazonosítóra.

Mit kell tudni az SMS üzenetről?

A Foldana Pénzügyi Zrt. minden olyan elérhetőségen megkísérli felvenni a kapcsolatot az hátralékban lévő személlyel, amelyet a szolgáltatótól megkap. Amennyiben mobil telefonszám is rendelkezésre áll, SMS-ben is jelzi az adós részére, hogy egyeztetni szükséges a tartozás rendezésével kapcsolatban.

Az SMS tartalmazza azt az ügyiratszámot és telefonszámot, amely alapján az illetékes személy részletes tájékoztatást kap a tartozását illetően.  

Az adatvédelmi szabályok értelmében az SMS nem tartalmazhatja, hogy személy szerint kit, mekkora összegű és milyen jellegű elmaradás kapcsán keresünk.

Személyesen keresték fel munkatársaink?

Egyes esetekben munkatársaink személyesen is kereshetik ügyfeleinket a tartozás ügykezelésének ideje alatt.

Miért kerestek személyesen?

Bizonyos tartozásokkal kapcsolatban munkatársaink az MNB előírásoknak megfelelően személyesen is felkereshetik Ügyfeleinket a tartozás ügykezelésének ideje alatt. Kollégáink minden esetben azért keresik Ügyfeleinket, hogy közösen, mindkét fél számára a legkedvezőbb megoldást találják meg a tartozás rendezésére az adott helyzetben. 

Személyes felkeresőink Társaságunkkal munkaviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban állnak, tevékenységüket a Foldana Pénzügyi Zrt. utasítása és a jogszabályok előrásainak megfelelően látják el. Munkatársunk kérésre bármikor köteles felmutatni meghatalmazását, igazolványát.

Jogi eljárások

Szeretnénk felhívni adós ügyfeleink figyelmét, hogy abban a nem várt esetben, amennyiben a tartozásukat a fenti megkeresések ellenére nem teljesítik, a Foldana Pénzügyi Zrt. a szükséges jogi eljárásokat (ide értve a fizetési meghagyásos és peres eljárásokat, és azt követően a végrehajtási eljárásokat) valamennyi esetben a jogszabályokban foglalt jogaival élve megindítja. Ennek valamennyi járulékos költsége is az adóst fogja terhelni. Kérjük, ennek elkerülése érdekében mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot társaságunkkal a követelés rendezése érdekében.
Panaszkezelés

Amennyiben a Foldana Pénzügyi Zrt. eljárásával kapcsolatos észrevételét, esetleges panaszát kívánja eljuttatni részünkre, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat: 

Postacím: 1135 Budapest Jász utca 66/B. 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-255-2015

Fax: 06-1-786-0403

E-mail: faktor@foldana.hu

Személyesen: 1135 Budapest Jász utca 66/B.  ügyfélszolgálati irodánkon

A Foldana Pénzügyi Zrt. által történő panaszkezelésről részletesen a Panaszkezelési szabályzatban olvashat. 


Amennyiben bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését. Társaságunk lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet ide kattintva érhet el.


Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, meghatalmazást szíveskedjen csatolni. A meghatalmazás mintát ide kattintva érheti el. Amennyiben nem a meghatalmazás mintát használja, akkor a meghatalmazásnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában foglalt, a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám / név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), valamint a panasszal érintett ügy pontos azonosítását (pl. szerződésszám, bankszámlaszám, vagy ügyszám). 

Társaságunk a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) a) pontja szerinti meghatalmazást („a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta”) nem fogad el. 


Ha Ön nem ért egyet a bejelentésére kapott válasszal, vagy ha a panasz kivizsgálására törvényben előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el és Ön fogyasztó, akkor 

fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat: 


Telefon: 06-80/203-776

Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat: 


Telefon: 06-80/203-776

Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Amennyiben Ön a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az arra alkalmas formanyomtatványt az alábbi elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségen találja:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok

 

Ön nem fogyasztó, akkor az illetékes bírósághoz fordulhat. 


Az MNB fogyasztóvédelmi honlapja: http://www.mnb.hu/felugyelet 

Pénzügyi Békéltető Testület: http://www.mnb.hu/bekeltetes 

Békéltető Testület elérhetősége: www.bekeltetes.hu 
KHR információk

A KHR szolgáltatás a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.  

A KHR a felelős hitelnyújtás támogatásával mind az ügyfelek („adósok”), mind pedig a hitelintézetek („referenciaadat-szolgáltatók”, RASZ-ok) érdekeit egyaránt szolgálja. 

A KHR rendszert a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt (BISZ Zrt., cím: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.) működteti.  

Milyen jellegű adatokat tart nyilván a KHR? 

A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről nyilvántart adatokat. A KHR ennek megfelelően két részből („alrendszerből”) áll: 

- a lakossági alrendszer a magánszemélyek adatait,

- a vállalkozási alrendszer a vállalkozások adatait tartja nyilván.

A teljes lista 

Mind a lakossági, mind pedig a vállalkozási alrendszer úgynevezett teljes listás nyilvántartás. 

A teljes listán szerepel minden ügyfél, aki a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. tv. (Khrtv.) alapján „adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés”-t kötött valamely referenciaadat-szolgáltató (RASZ) pénzügyi intézménnyel. 

A lakossági alrendszer esetében amennyiben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés, illetve az abból eredő tartozás megszűnik (megfizetésre kerül), ügyfél adatai a megszűnést követően 1 munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a KHR-ből. 

Amennyiben ügyfél ehhez hozzájárult, adatait a KHR a megszűnést követő 5 évig továbbkezelheti. 

Ügyfelek hozzájárulása esetén a KHR-ben tárolt adataik más RASZ által is megismerhetőek (pl. hitelbírálat során).

Ügyfél más RASZ általi adatmegismerésre és adatainak továbbkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. 

A vállalkozói alrendszer esetében a szerződés, illetve az abból eredő tartozás megszűnésének (megfizetésének) időpontját követő 5 év elteltével történik meg az adatok KHR-ből való törlése. 

Negatív lista (korábbi BAR lista) 

Abban az esetben, ha az ügyfél lejárt, meg nem fizetett tartozása a Khrtv-ben meghatározott feltételeknek megfelel, az ügyfél a teljes lista negatív részére is felkerül. Ebben az esetben a fentiektől eltérő szabályok vonatkoznak az adatkezelésre. 

A negatív listán szereplő ügyfelek esetében nyilvántartott adataik hozzájárulásukra tekintet nélkül megismerhetőek a RASZ-ok számára. 

A teljes lista negatív részére való felkerülés törvényben meghatározott okai:  

A lakossági alrendszer esetében a Khrtv. 11. § (1) bekezdése alapján: A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a törvényben meghatározott referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. 

A fenti eseteken kívül azon ügyfelek adatai is átadásra kerülnek a negatív listára, akik bankkártya-visszaélést, csalást követnek el. 

Vállalkozások esetében a Khrtv. 14. §-a alapján a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a vállalkozásnak a törvényben meghatározott referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. 

Valamint, ha a vállalkozás fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. 

Aktív státusz 

A teljes lista negatív részén szereplő ügyfelek a KHR-en aktív státusszal szerepelnek. Ez abban az esetben is így van, ha a pénzintézettel részletfizetési szerződést kötnek. Az aktív státuszú ügyfelek csak a tartozás kiegyenlítését követően kerülnek a KHR-ben passzív státuszba. 

Passzív státusz 

A lakossági alrendszerben amennyiben a tartozását ügyfél teljes mértékben kiegyenlítette, a tartozás lezárásától a KHR-en passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 1 év elteltével nyilvántartott adatai törlésre kerülnek. 

Amennyiben a tartozását ügyfél elengedéssel egyenlítette ki, a tartozás lezárásától a KHR-en passzív státuszba kerül, majd a lezárástól számított 5 év elteltével nyilvántartott adatai törlésre kerülnek. 

A lezárás jogcíme az adós hitelképességét kedvezően befolyásolja. 

Tájékoztatás a KHR státuszról 

A Khrtv. rendelkezése alapján „a KHR-ben nyilvántartott saját adatait és a hozzáféréssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.” 

Saját Hiteljelentés szolgáltatás 

A KHR Saját Hiteljelentés szolgáltatása lehetővé teszi valamennyi magánszemély és vállalkozás számára, hogy megismerhesse a KHR rendszerben róla tárolt adatokat, az adatokat felvivő hitelintézet kilétét, valamint a hozzáféréssel kapcsolatos információkat. 

A Saját Hiteljelentés (korábban Ügyféltudakozvány) díjmentesen kérhető bármely hitelintézettől, vagy a BISZ Zrt.-től. 

Ügyfelek a Khrtv. 16. §-a alapján, az ott meghatározott módon kifogást emelhetnek referenciaadataik a BISZ Zrt. részére történt átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése ellen, és kérhetik a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a BISZ Zrt-hez vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújtható be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogás eredményéről írásban kap tájékoztatást. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a BISZ Zrt. pénzügyi intézmény ügyfelek számára közvetlenül semmilyen módon nem adhat tájékoztatást a KHR-ben lévő adatairól.  

A KHR működéséről, és a Saját Hiteljelentés szolgáltatásról a BISZ Zrt. honlapján (www.bisz.hu) olvasható bővebb információ.
Foldana Pénzügyi Zrt

1135 Budapest                     
Jász utca 66/B.

Elérhetőség

Email: faktor@foldana.hu 
Telefon: 06 (1) 255 2015 
Fax: 06 (1) 786 0403